Právne informácie

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.secom.sk (ďalej len „Stránky“). Tu uvedené právne informácie platia pre tieto Stránky a nemusia platiť a vzťahovať sa na iné webové stránky spoločnosti SECURITY COMMUNICATION s.r.o. (ďalej len „spoločnosť SECOM“).

Softvér

Spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k všetkému softvéru, ktorý možno získať na týchto Stránkach (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „Licenčná zmluva“, ak takáto zmluva existuje. Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom, alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak koncový používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou.

Softvér sa poskytuje výlučne pre koncových používateľov na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia výslovne zakazujú akékoľvek reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť SECOM požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia ďalej výslovne zakazujú umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové skránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópii.

Spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia, ak vôbec ručia za Softvér, ručia iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia vyhlasujú, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty

Spoločnosť SECOM povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, technických údajov o produktoch spoločnosti SECOM, súborov, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky:

použitie dokumentu nie je výslovne zakázané

dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný

dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené

dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný

dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv

bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný

Použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z týchto stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť SECOM požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z týchto Stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok www.secom.sk ani nijakých iných webových stránok, ktoré  spoločnosť SECOM prevádzkuje, vlastní, riadi, prípadne na ktorých prevádzkovanie spoločnosť SECOM udelila súhlas či licenciu iným subjektom.

Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti SECOM je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti SECOM nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne. Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä, no nielen logá, grafické prvky, obrázky, zvuky) týchto Stránok alebo iných stránok spoločnosti SECOM, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SECOM.

Spoločnosť SECOM ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na týchto Stránkach alebo v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto Stránkach neposkytuje spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv.

Spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v súvislosti s použitím informácii na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty a iné informácie publikované na týchto Stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti SECOM môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť SECOM a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Hypertextové odkazy

Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť SECOM nemá žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť SECOM takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť SECOM nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť SECOM nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Hypertextové odkazy na týchto Stránkach poskytuje spoločnosť SECOM výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť SECOM schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.

Ochranné známky

SECOM, SECOM Analytics, SECOM Cloud, SECURITY COMMUNICATION s.r.o., SECURITY COMMUNICATION, a/alebo iné tu spomenuté produkty a/alebo služby spoločnosti SECOM sú obchodnými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti SECOM. Iné tu spomenuté názvy spoločností a výrobkov môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Názvy spoločností, organizácií, produktov, udalostí a mená ľudí použité v príkladoch sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou nie je zámerná.

ESET, ESET logo sú ochrannými známkami spoločnosti ESET, spol. s r. o.

Mac a Mac logo sú ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

Microsoft, Windows a SharePoint sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Ostatné názvy tu uvedených spoločností alebo produktov môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Copyright

Copyright © 2018 SECURITY COMMUNICATION s.r.o.

Autorské práva ku dokumentom a programom na týchto Stránkach vlastní a/alebo vykonáva SECURITY COMMUNICATION s.r.o., Bulharská 42, 917 01 TRNAVA. Všetky práva vyhradené.