Reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA POJMOV

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za poruchy (ďalej len „Reklamácie“). „Predávajúci“ je firma SECOM ANALYTICS s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava , IČO: 54 502 004   DIČ: 2121699371, OR Okr. Súdu Bratislava I, odiiel: Sro, vl. Číslo: 159778/B, tel: +421 910 130 130, www.secom.sk, info@secom.sk. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ak vykazuje Tovar zjavné poruchy, t.j. hlavne pokiaľ je Tovar Kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim či na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu prevedie Kupujúci. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe poruchy Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, činí teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Reklamácie sa uplatňujú v sídle Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie porúch Tovaru opravou a v záručnom listu, je pre účely záručných opráv Tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je na rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k Tovaru a je bežne prístupný na serveri www.secom.sk . Prípadne ho poskytne Predávajúci pri požiadavke Kupujúceho. Reklamácia vrátane odstránenia poruchy musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstraniteľnú poruchu. Za situácie, kedy je potrebné Tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bolo Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Zákonná záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním a nevzťahuje sa na poruchy, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena. Na poruchy spôsobené takým použitím alebo takou inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo s podmienkami nakladania s Tovarom uvedenými v konkrétnom záručnom liste alebo so všeobecnými zásadami, na poruchy vzniknuté nedodržaním pokynov pre údržbu, prevádzku alebo obsluhu Tovaru, na poruchy vzniknuté nesprávnou prepravou alebo nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zachádzaním, prevádzkou za iných než výrobcom či predávajúcim stanovených podmienok, resp. za neobvyklých podmienok, na poruchy vzniknuté fyzickým poškodením, neodvratnou udalosťou (oheň, voda apod.), poveternostnými vplyvmi, poškodením bleskom nebo elektrostatickým výbojom, nadmerným mechanickým opotrebením, na poruchy vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, použitím iného než výrobcom výslovne doporučeného spotrebného materiálu (napr. iné než originálne batérie do mobilného telefónu). Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté užívateľom zanesenými vírusmi, inštaláciou softwaru nedodaného predávajúcim, neodbornou inštaláciou softwaru alebo prídavných zariadení. Predmetom záručného plnenia nie je takisto bežná údržba, čistenie a podobné úkony predpísané výrobcom v návode na obsluhu. Zákonná záruka zaniká v prípade porušenia ochranných pečatí (plomb) umiestnených na Tovare výrobcom či Predávajúcim. Zákonná záruka zaniká u Tovaru, u ktorého je stanovená v návode na používanie odborná inštalácia a tá nebola vykonaná našou firmou, prípadne firmou, ktorá má s nami uzavretú servisnú zmluvu. Inštalácia (kto, kedy) musí byť zaznamenaná do záručného listu, alebo protokolu o servisnom zapojení, prípadne do servisnej knihy. Predávajúci v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za dáta ponechané v pamäti výrobku alebo na médiách, počas servisného zásahu. Ani nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré nastanú kupujúcemu následkom poruchy. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovenú protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika bratá do úvahy. Servisné stredisko po riadnom vybavení Reklamácie vyzve Kupujúceho ku prevzatiu opraveného Tovaru. Pokiaľ bola Reklamácia neoprávnená (porucha vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou apod.), je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho pred vydaním Tovaru úhradu vzniknutých nákladov na prepravu a náklady testovania podľa aktuálneho platného cenníka servisného strediska, ktoré vykonáva záručné opravy daného Tovaru. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy Tovar prevzal; ak si ho neprevezme, potom do doby, kedy bol povinný podľa reklamačného protokolu po skončení opravy Tovar vyzdvihnúť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade akejkoľvek Reklamácie Kupujúci Predávajúceho informuje o uplatnení Reklamácie a dohodne s ním najvhodnejšiu formu reklamačnej procedúry. Predávajúci s prihliadnutím k povahe reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru vykonal na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska. Tento reklamačný poriadok naberá účinnosť 1. októbra 2006. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

POSTUP REKLAMÁCIE

Nezrovnalosti v dodanom tovare je nutné ihneď a bez odkladu oznámiť na reklamačné oddelenie na linke +421 910 130 130 alebo emailom servis@secom.sk . Vybavenie reklamácie: Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci chronologický postup: Vyplňte a vytlačte reklamačný protokol (protokol – formát doc, protokol – formát txt) alebo ho vypíšte ručne. Protokol musí obsahovať – presný popis závady – poruchy a kópiu daňového dokladu.